تحلیل رگه های کششی به عنوان نشان گر های سوی برش در ناحیه معدنی هیرد (شرق پهنه لوت)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

Abstract

ناحیه معدنی هیرد واقع در شرق پهنه لوت و غرب پهنه زمین درز سیستان، تحت تأثیر یک سیستم برشی- فشارشی راست بر قرار گرفته که در آن گسل های با راستای NW-SE (آزیموت 320-310 درجه)، همانند پهنه گسلی شرق کوه سیه کمر، اصلی ترین روند ساختاری و عامل مهم دگرشکلی در منطقه را ایجاد نموده اند. پهنه مذکور طی یک دگرشکلی پیش رونده، فضاهای کششی متعددی را ایجاد نموده است که این فضاها در موارد زیادی توسط کوارتز، کلسیت و آراگونیت با بافت شانه ای و به صورت فیبری پر شده اند. براساس ترکیب و تنوع جهت گیری، سه نسل مختلف از رگه ها قابل تشخیص می باشند. رشد مستقیم فیبرهای آراگونیتی-کلسیتی در رگه های کششی، گویای فرآیند کشش افزایشی در یک جهت مشخص است و این رابطه زاویه ای عمود بین فیبرها و دیواره رگه، در مراحل مختلف کشش حفظ شده است. مقایسه جهت گیری های حاصله برای محور طوی لشدگی بیضی واتنش با استفاده از نسل های مختلف رگه های کششی، بیان گر چرخش بیضی واتنش در جهت عقربه های ساعت و حدود 40-35 درجه است که این چرخش خاص برش راست بر می باشد.

Keywords