بررسی رابطه تغییرات دبی آب رودخانه چمشیر با شاخص های مورفوتکتونیکی در محل احداث سد چمشیر

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

Abstract

در این تحقیق شاخص های مورفوتکتونیکی و وضعیت دبی رودخانه در بالادست و پایین دست محور سد مخزنی در حال احداث چمشیر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که مهم ترین عامل شکل گیری و تکامل منطقه، ساختارهای فعال تکتونیکی، از جمله گسل های رانده و نرمال موجود منطقه هستند. همچنین اندازه گیری دبی در فصول مختلف، به ویژه در شرایطی که تبخییر اندک بود، نشان از افت حدود 15 درصدی دبی رودخانه در اطراف ساختگاه داشت. میزان افت وگم شدگی آب ناشی از شکستگی و گسل موجود در فاصله حدود 200 متری بالادست و در 1500 متری پایین دست سد مشاهده شد.

Keywords