نانوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند سورگاه در میدان گازی تنگ بیجار (چاه شمارهی 10 ) و تطابق آن با برش نمونه

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مجری طرح های اکتشاف

Abstract

مطالعهی نانوستراتیگرافی سازند سورگاه، بر روی چاه شماره 10 میدان گازی تنگ بیجار انجام پذیرفت. این مطالعه، اولین تحقیق براساس نانوفسی لهای آهکی بر روی سازند سورگاه در برش تح تالارضی محسوب می شود که نتیجهی آن شناسایی 31 جنس و 56 گونهی نانوفسیلی م یباشد. تلفیق اطّلاعات به دست آمده و مطابقت با زوناسیون استاندارد جهانی در برش مطالعه شده، منجر به تشخیص زو نهای UC8 تا UC12 با سن تورونین میانی تا سانتونین پیشین گردید. تطابق کرونوستراتیگرافی با برش نمونه نشان می دهد، که قاعدهی سازند سورگاه در مطالعهی حاضر، سن جوان تری نسبت به برش نمونه دارد. یافته های نانوفسیلی حکایت از آن دارد که رسوبات سازند سورگاه در عرض جغرافیایی پایین و در محیطی کم عمق و غنی از مواد غذایی نهشته شده اند.

Keywords