مطالعه ی مقدماتی سیالات درگیر در کانسار روی و سرب عمارت با سنگ میزبان کربناتی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، بهبهان، ایران

2 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Abstract

مطالعات سیالات درگیر در کانسار عمارت سه نوع متفاوت از سیالات درگیر آبگین را نشان می دهد که شامل یک سیال با شوری بالا (نوع II)، آب جوی با شوری پایین (نوع III) و یک سیال با شوری متوسط (نوع I) می باشد. شوراب دارای شوری بالا (نوع II) شوری متوسط 15 درصد وزنی معادل کلرید سدیم را نشان می دهد. ادخال های دارای شوری پایین (نوع III) بوسیله ی شوری متوسط 7/1 درصد وزنی معادل کلرید سدیم مشخص می گردند. ادخال های با ترکیب متوسط (ادخال های نوع I) شوری متوسط 8/7 درصد وزنی معادل کلرید سدیم را دارا می باشند. بهترین تفسیر برای این سیال دارای شوری متوسط، آن است که به عنوان مخلوطی از سیالات نوع II با شوری بالا و نوع III با شوری پایین در نظر گرفته شود. دماهای همگن شدگی سیالات درگیر، یک محدوده ی دمایی وسیع بین °C 90 و °C 257 را اشغال می نمایند و 80 درصد ادخال ها در محدوده ی دمایی °C 150 و °C 257 قرار می گیرند. تفاوت مهمی در دماهای همگن شدگی بین انواع مختلف ادخال های مایع- بخار آبگین وجود ندارد. داده های سیالات درگیر یک شاهد قوی مبنی بر اختلاط سیالات در کانسار عمارت را فراهم می آورد. این شاهد و محدوده ی بزرگ دماهای همگن شدگی نشان می دهند که اختلاط سیال و سرد شدن دو مکانیسم مهم برای ته نشست کانی ها در کانسار عمارت بوده اند.

Keywords