انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگ های ساختمانی با استفاده از روش شباهت به گزینهی ایده آل (TOPSIS)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

Abstract

تاکنون روش های مختلفی برای استخراج سنگ های تزئینی و نما ابداع و به کارگرفته شده است که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ماشینآلات، روش های ابتدایی که بهنحوی نیروی انسانی نقش بسزایی در آن ایفا م یکردند، منسوخ شده اند. انتخاب روش مناسب از میان روش های موجود، یک مسئلهی تصمیم گیری چن دمعیاره است که در ابتدا م یبایست معیارهای مورد نظر مشخّص شده و سپس با توجه به این معیارها روش مناسب انتخاب شود. در این مقاله روش های معمول استخراج سنگ های ساختمانی شامل روش سیم برش الماسه، آتش کاری، نعل و پارس و مواد منبسط شوندهی کتراک و فرکت با توجه به معیارهای مختلف از قبیل افزایش سود ناخالص، ایمنی، مرغوبیت و کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی، ضایعات و کاهش زمان استخراج با استفاده از روش شباهت به گزینه ی ایده آل (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution, TOPSIS)  مورد برّرسی قرار گرفت. معیارهایی که در همهی روش ها تأثیر یکسانی داشته ، نادیده گرفته شد هاند. نهایتاً پس از برّرسی های انجام شده، روش سیم برش الماسه بهعنوان مناسب ترین گزینه برای استخراج سنگ های ساختمانی پیشنهاد گردید.

Keywords