اندرکنش آهک و کلریدسدیم در خاک های ریزدانه با شاخص خمیری اندک

Document Type : Original Research

Authors

1 مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

Abstract

نتایج آزمایش های مقاومت فشاری محصور نشده نشان م یدهد علی رغم حضور کلرید سدیم، بعد از 7 روز عمل آوری باعث کاهش مقاومت نمونه ها،اما بعد از 28 روز عمل آوری، باعث افزایش مقاومت فشاری محصور نشده خاک می شود. البته این امر در مقادیر کم کلرید سدیم صادق است و در مقادیر زیادتر ( 3 و 5 درصد)، موجب کاهش آن می شود. وجود نمک کلرید سدیم در خاک موجب افزایش اثر آهک شده و افزایش مقاومت فشاری ناشی از واکنش پوزولانی را تشدید م ینماید. با افزایش مقدار آهک تاثیر کلرید سدیم کاهش م ییابد و با افزایش درصد کلرید سدیم نیز افزایش نسبی مقاومت نمونه ها کاهش م ییابد. به طور کلی تا 3 درصد کلرید سدیم، تشدید اثر آهک بر مقاومت خاک قابل توجه است.

Keywords