محیط زمین شناسی و سنگ شناسی محل رویش گیاه دارویی پونه سای کرک ستاره ای در سنگ های آذرین شیرکوه یزد

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق، یزد، ایران

2 سازمان زمی نشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

Abstract

گونه ای گیاه دارویی از تیره نعناع به نام پونه سای کرک ستاره ای، در محدوده برفخانه طزرجان، در دامنه های شیرکوه واقع در جنوب غرب یزد یافت می شود. در این تحقیق، محل پیدایش این گیاه کمیاب، از دیدگاه پترولوژی و زمین بوم شناسی (Geoecology) مورد بررسی قرار گرفت تا عوامل اصلی رشد گیاه در این ناحیه خاص، شناسایی گردد. بررسی های زمین بوم شناسی، رابطه متقابل خاک و گیاه با شرایط زمی ن شناسی را نشان می دهد . در پژوهش های اخیر، ضرورت انجام این نوع تحقیقات بین رشته ای و مشترک دیده می شود. این مطالعه عمدتاً براساس بازدید صحرایی، تعیین ویژگی های محیط زیست گیاه، نمونه گیری از خاک و سنگ، آنالیزهای شیمیایی و مطالعات میکروسکپی مقاطع نازک صورت گرفته است. نتایج نشان م ی دهد، که گرانودیوریت، گرانیت دومیکا و مونزوگرانیت، سنگ های تشکیل دهنده مکان رویش گیاه هستند. مقادیر آهن، منیزیم و کلسیم در خاک محل رویش گیاه، از میانگین عادی سنگ های گرانیتی بالاتر است که دلیل آن، ترکیب سنگ شناسی ویژه و کانی های موجود در گرانیتوئیدهای شیرکوه است. دگرسانی این سنگ ها و وجود سنگ آهک و کنگلومرا در منطقه، عناصر لازم برای رشد پونه کرک ستار های را در دامنه ارتفاعات میانی شیرکوه فراهم ساخته است.

Keywords