ساختار گل مانند معکوس در منطقه رامشه (شمال شرق کوهزاد زاگرس)

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران

Abstract

منطقه رامشه در حاشیه شمال شرقی کوهزاد زاگرس از جمله مناطقی است که در طی حرکات فشاری و امتداد لغز، همزمان و پس از برخورد صفحه عربی، متحمل تغییر شکل شده است. این منطقه که در بین گسلهای رامشه و شهرضا قرار دارد، به خوبی آثار تغییر شک لهای شکننده و شکل پذیر را نشان م یدهد. گسل های اصلی این منطقه فعال م یباشند و آثار جابجایی و قطع رسوبات کواترنری در طول مسیر آن ها دیده می شود. بررسی میدان تنش دیرین در این منطقه نشان می دهد که منطقه رامشه از سمت جنوب - جنوب غرب تحت تأثیر کوتاه شدگی قرار گرفته است و حرکات راستگرد جوان در تکامل ساختاری آن نقش به سزایی داشته است. در طی این حرکات ساختار گل مانند مثبت در بین گس لهای اصلی منطقه تشکیل شده است.

Keywords