بایوزوناسیون رسوبات کامپانین- مایستریشتین درحوضهی کپه داغ بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونی (برش مزدوران)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکدهی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکدهی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

Abstract

بر اساس مطالعات صورت گرفتهی بیواستراگرافی بر روی سازند آب تلخ در حوضهی کپهداغ، حاکی از آن است که فرامینیفرهای آن سازند در برش مزدوران (کپه داغ) 6 بایوزون با سن کامپانین پیشین- مایستریشتین پسین را نشان میدهند. لیتولوژی عمدهی سازند آب تلخ، از مارن خاکستری تشکیل شده و ضخامت آن 5/793 متر اندازهگیری شد. مرز زیرین آن با سازند آب دراز، همشیب، همراه با پیوستگی و مرز بالایی آن با سازند نیزار هم بهصورت همشیب و پیوسته میباشد. در این مطالعات، 24 گونه فرامینیفرپلانکتونی از 11 جنس شناسایی و معرّفی شد.

Keywords