میکروفاسیس ها و دیاژنز سازند آسماری در میدان نفتی لالی

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشکدهی علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Abstract

سازند آسماری در میدان نفتی لالی واقع در 40 کیلومتری شمال غرب مسجد سلیمان، یک توالی ضخیم آهکی، آهک شیلی و آهک دولومیتی-انیدریتی (جمعاً حدود 400 متر)، با سن میوسن زیرین می باشد. این سازند در میدان یاد شده، فاقد آسماری تحتانی بوده و دارای عضو تبخیری کلهر و انیدریت قاعده ای است. مطالعهی 160 مقطع نازک حاصل از مغزه ها ( 30 عدد) و خرده های حفّاری سازند آسماری در چاه های 20 و 22 میدان نفتی لالی، منجر به شناسایی 10 میکروفاسیس در شش کمربند رخسار های شامل سوپراتایدال، اینترتایدال، لاگون، سد ماس های یا شول، دریای باز کم عمق و حاشیه حوضه، شده و مشخص گردید که این سازند در یک محیط رمپ کربناته از نوع هموکلاین نهشته شده است. از فرآیندهای دیاژنزی در سازند آسماری، میتوان به تراکم فیزیکی و شیمیایی، سیمانیشدن، انحلال و ایجاد تخلخ لهای عمدتاً حفر های و کانالی، نوشکلی، دولومیتی شدن، انیدریتی شدن، فابریک ژئوپتال، شکستگی ها، میکرایتی شدن و فرآیندهای زیستی اشاره کرد. در رابطه با کیفیت مخزنی سازند، تخلخ لهای حاصل از شکستگ یها، نقش مهمتری را ایفا نموده اند و تخلخ لهای حفره ای و کانالی ب هدلیل گستردگی کمتر، نقش چندانی را نداشته اند. این فرآیندها در سه محیط دیاژنز دریایی، متئوریک و دفنی اتفاق افتاد هاند.

Keywords