معرّفی هیپاریون های سه انگشتی در شمال غرب ایران

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- شهر قدس، تهران، ایران

Abstract

طی مطالعاتی که بر روی فسیلهای مهره دار از دیرباز انجام شده بود، تاکنون نمونه ای از انگشتان و استخوان قلمدست (metacarpal) اسب های گذشته (هیپاریون ها) یافت نشده بود و به همین جهت عقاید متفاوتی مبنی بر وجود هیپاریو نها در ایران وجود داشت. براساس کاو شها و یافته های جدید، نمونه ای از استخوان دست این جنس، به دست آمد که با داشتن سه انگشت مجزّا و مشخّص که انگشت سوم بزرگتر از انگشتان کناری است، وجود هیپاریون در ایران را، اثبات می نماید.

Keywords