بایواستراتوگرافی سازند گورپی در برش سپیدان (شمال باختری شیراز) بر اساس نانوفسیل های آهکی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمی نشناسی، دانشکدهی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

Abstract

در این تحقیق، نانوفسیلهای آهکی برش سپیدان در سازند گورپی مورد مطالعه قرار گرفت. بر آن اساس تعداد 12 خانواده و 18 جنس و 45 گونه شناسایی شدند. با توجه به گسترش چینهشناسی نانوپلانکتونهای آهکی، سازند مورد مطالعه با زون بندی استاندارد جهانی از زون CC14 تا CC26 مطابقت داشت و سن سازند گورپی از سانتونین پسین تا ماسترشتین تعیین شد.

Keywords