ریززیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند سورمه در کوه گدون

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور اهواز، اهواز، ایران

Abstract

سازند سورمه از گروه خامی، ژوراسیک پیشین - پسین، به طور عمده از سنگهای کربناته ساخته شده است و از سازند زیرین و زبرین خود با ناپیوستگی فرسایشی جدا میشود. قاعدهی رخسارههای کربناتهی بخش آغازین سازند یاد شده با زون لیتیوتیس (Lithiotis zone) مشخص میشود. حد بالایی ژوراسیک میانی در فارس (شمال خاوری شیراز)، در رأس زون زیستچینهای فندرینا (Pfenderina) انتخاب میشود. افق ماسه سنگ قرمزرنگ در منطقه ی مورد مطالعه (کوه گدون) را میتوان ناشی از عملکرد فاز سیمرین میانی دانست. هشت ریزرخسارهی کربناته شامل چهار ریزرخسارهی دریایی باز کم عمق و عمیق (O)، دو ریزرخسارهی سدی (B) و دو ریزرخسارهی کولابی (L) در این سازند شناسایی شده اند. در برش کوه گدون، مشخص شده است که یک سطح انحلال یافته از برش انحلالی در پایانهی سازند سورمه وجود دارد بنابراین مرز ژوراسیک– کرتاسه در کوه گدون ناپیوسته میباشد.

Keywords