تطابق چینه شناختی زیستی نانوپلانکتون های آهکی و فرامینیفرهای پلانکتون سازند گورپی در غرب شیراز

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

Abstract

نانوفسیل های آهکی و فرامینیفر های پلانکتون دارای محدودهی چینه شناختی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع هستند، لذا از این دو گروه فسیلی می توان جهت تقسیمات زیست چینهای و تطابق استفاده کرد. بدین سبب و به علت عدم انجام اینگونه مطالعات تطابقی، نانوفسیل های آهکی سازند گورپی در نواحی غرب شیراز تحت مطالعه قرار گرفت. این سازند از شیل و به طور جزیی از آهک مارنی تشکیل شده است. در نتیجهی این مطالعه و براساس نانوپلانکتونهای آهکی و فرامینیفرهای پلانکتون به دست آمده، سن سانتونین آغازی تا ماستریشتین پسین برای این سازند پیشنهاد می گردد که با زون های CC14-CC26 از زون بندی سیسینگ (Sissingh,1977) و بایوزون های Dicarinella concavata - Dicarinella asymetrica zone تا بایوزون Abathomphalus mayaroensis zone? از زون بندی جیمز و وایند (James & Wynd, 1965) همخوانی دارد.

Keywords