تاریخچه مطالعاتی Prostrepsiceros aff. Rotundicornis، Oioceros atropatenes و Protragelaphus skouzesi (پستانداران، زوج سمان) از طبقات استخواندار مراغه، شمال غربی ایران

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکدهی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

Abstract

طبقات استخواندار مراغه یکی از لایه های حاوی فسیلهای پستانداران شناخته شده ی میوسن پایانی- پلیوسن زیرین می باشد که در شمال و شرق شهرستان مراغه و در شی بهای جنوبی کوه آتشفشانی سهند، آذربایجان، شمال غرب ایران، واقع شده است. فونای مراغه، به خاطر شباهتی که به فونای پستانداران سایر کشورها نظیر ترکیه و یونان دارد و نیز بهعنوان یکی از حلقه های ارتباطی فونای ساوانا در پونسین، از لحاظ پالئواکولوژیکی و پالئوجغرافی، حائز اهمیت است. در این منطقه، محیط گذر درخت زار-علفزار به استپی بوده است. فسیلِ های پستانداران در یک محیط رسوبی رودخان های - نیمه دریاچه ای- سیلابی و با حمل شدگی انتخابی توسط آب به فرم لنزی شکل در بین رسوبات مدفون شده اند. سه گونهی آنتیلوپ، Prostrepsiceros rotundicornis، Oioceros atropatenes و Protragelaphus skouzesi، مربوط به خانواده ی بوویدهآ، پستانداران، از میوسن فوقانی توسط هسته های شاخ و چند ردیف دندانی منسوب به آنها، مورد مطالعه قرار می گیرند.

Keywords