کاربرد پودرهای کربنات کلسیم ضایعاتی برای ساخت لاستیک

Document Type : Original Research

Authors

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

Abstract

حدود 152 واحد سنگبری در منطق هی نیریز در حال فعالیت می باشند، که تمامی این واحدها سنگ چینی نیریز را برش م یدهند. بهطور تقریبی، هر واحد روزانه، درحدود 10 تن پودر سنگ (کربنات کلسیم) ضایعاتی حاصل از برش، تولید می کند. در این تحقیق، پودرهای کربنات کلسیم ضایعاتی (به عنوان پرکننده) به همراه دیگر مواد اولیه ی داخلی، برای ساخت لاستیک مورد استفاده قرار گرفته است. بههمین منظور از روش فلورسانس اشع هی ایکس، جهت آنالیز شیمیایی و از دستگاه آنالیز اندازه ی ذرات، روش تفرّق اشعه ی لیزر، جهت تعیین دانه بندی پودرهای کربنات کلسیم ضایعاتی استفاده گردید. سپس فرمولاسیون های مناسبی طبق ترکیب شیمیایی مواد اولیه در نظرگرفته شد. پس از مخلوط کردن مواد اولیه و شکلدهی توسط روش پرس، نمونههای لاستیک حاصل در دماهای مختلف پخته شد و مهمترین خواص آن ها پس از اندازه گیری، با لاستیک استاندارد مقایسه گردید. در این راستا، خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیکهای حاصل، مانند سختی، مقاومت کششی، ازدیاد طول تا حد پارگی و مدول 300 درصد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، که نمونه های لاستیک ساخته شده توسط پودرهای کربنات کلسیم ضایعاتی، با لاستیک استانداردی که در کارخانه ی لاستیکسازی دنا ساخته می شود، خصوصیات نزدیک و شبیه به یکدیگر دارند. از این جهت پودرهای ضایعاتی با دان هبندی متوسط 925/1-533/0 میکرون، میانگین قطر معادل طولی و سطحی به ترتیب 668/0 و 424/1 میکرون، درجهی خلوص میانگین 8/98 درصد، رطوبت 14/0 درصد و تطابقی که با استاندارد کربنات کلسیم مورد استفاده در لاستیک دارند، به آسانی م یتوانند بهعنوان یک پرکننده ی مناسب و ارزان قیمت در ساخت لاستیک و قطعات لاستیکی، مورد استفاده قرار گیرند.

Keywords