برّرسی برخی از وقایع تکتونیکی حاکم بر جنوب شرقی دریای خزر و بلوک خزر جنوبی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

Abstract

گرگان اسپور (Gorgan Spur, GS)، به عنوان رخنمونی از پی سنگ کریستالین، تاقدیس منفردی است که در جنو بشرقی دریای خزر با روند محوری شرق- شمال شرق و جهت شیب غرب- جنوب غربی واقع شده است. گرگان اسپور، نشانه ی واضحی از فشارش و بالاآمدگی است، اما اندازه گیری های جدید جی پی اس (GPS) ایستگاه گرگان، نشان دهنده ی نشست و چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت در بخشی از حاشیه ی شرقی دریای خزر (واقع در ایران) می باشد. در مقابل، بلوک خزر جنوبی (SCB) دارای چرخشی در جهت عقربه های ساعت می باشد. همچنین این مقاله تأیید می کند، که پوسته ی اقیانوسی واقعی در بلوک خزر جنوبی وجود ندارد و این پوسته ی قاره ای است که به علّت فشار زیاد رسوبات، با ضخامت بیش از 20 کیلومتر، نشست کرده و خاصیت پوسته ی اقیانوسی را از خود نشان می دهد. بلوک خزر جنوبی از زمان کرتاسه به بعد در حال نشست است و در این بلوک بخش جنوب غربی، عمیق ترین قسمت دریای خزر است.

Keywords