اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمی رسوبات آبراه های منطقهی شورچاه (جنوب شرق زاهدان)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

Abstract

با در نظر گرفتن عواملی نظیر چینه شناسی، سنگ شناسی، تکتونیک و مرکز ثقل توپولوژیکی آبراهه ها، تعداد 80 نمونه از رسوبات آبراهه ای برداشت و پس از آماده سازی به روش اسپکترومتر نشری و جذب اتمی مورد تجزیه قرار گرفتند. پس از تحلیل و پردازش داده ها، مقادیر فاکتورهایی چون خطای آنالیز، توزیع فراوانی، مقادیر سنسورد، مقادیر زمینه، آستانه، میانگین، مد، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی برای هشت عنصر انتخابی طلا (Au)، نقره (Ag)، مس (Cu)، سرب (Pb)، روی (Zn)، آرسنیک (As)، جیوه (Hg)، آنتیموان (Sb) بطور جداگانه محاسبه شده اند. در بین عناصر مذکور، عنصر آنتیموان با مقدار 10 پی پی ام، در حد آنومالی شناخته شده است. بدینترتیب موقعیت مکانی تمرکز آنومالی این عنصر ، در محدوده ی مرکزی منطقه ی مورد مطالعه تعیین گردیده است. همچنین بین طلا- آرسنیک و آنتیموان- طلا، همبستگی مثبت قوی دیده میشود.

Keywords