ساخت کاشی کف با استفاده از ضایعات شیشه های سیلیکاتی

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه سرامیک دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران

2 گروه سرامیک دانشکده ی فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران

3 پژوهشکده ی سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

4 پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

Abstract

در این تحقیق، نمونه هایی با نسبت های گوناگون درصد وزنی افزودنی ضایعات شیشه ای تهیه و پس از مخلوط کردن و پرس در فشار نهایی 280 بار، در دمای oC 1160 به مدت 48 دقیقه پخته و مهمترین خواص آن شامل درصد جذب آب، درصد انقباض و استحکام پخت، اندازه گیری شدند. برای برّرسی فازهای تشکیل شده در ریزساختار کاشی کف تولید شده، از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. همچنین برّرسی رفتار حرارتی نمونهها، به کمک روش های دیلاتومتری و آنالیزهای حرارتی همزمان (STA) انجام شد. نتایج نشان داد، که با افزایش ضایعات شیشه ای تا 6/4 درصد وزنی به ترکیب اولیهی کاشی کف، ویژگی های کاشی به طور مطلوبی افزایش می یابد، ولی با افزایش این مقدار، خواص مطلوب و استاندارد کاهش خواهد یافت. همچنین اثر دما نیز بر روی این نمون هها مورد برّرسی قرار گرفت و مشاهده شد، که با افزودن ضایعات شیش های از دمای مورد نیاز برای پخت کاشی، کاسته میشود.

Keywords