مکانیابی محل دفن زباله های شهری در شهر گلپایگان با استفاده از سیستم GIS

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Abstract

انتخاب محل دفن پسماند ها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی لندفیلها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. در مطالعه حاضر ابتدا معیارها و اصول مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری براساس منابع معتبر بیان شده و سپس لایههای اطلاعاتی مورد نظر برای شهر گلپایگان معرفی شده است. برای این منظور از اطّلاعات متعددی از قبیل: مناطق حفاظت شده، زمینشناسی، توپوگرافی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، نفوذپذیری، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، راهها ، مناطق مسکونی و .... استفاده شده است. جهت تهیهی نقشهی قابلیت استعدادداری ابتدا مناطق ممنوعه حذف شده و با استفاده از 10 لایهی اطّلاعاتی به روش نرخ دهی نقشهی نهایی استعداد داری تهیه شده است. بر اساس این تحقیق پنج منطقهی مناسب جهت احداث لندفیل مشخّص شد که یکی از آن ها در شمال شرقی و چهار منطقهی دیگر در جنوب شرقی گلپایگان قرار دارد.

Keywords