خصوصیات شیمی خاک، در ایجاد و پیشرفت فرسایش گالی در منطقه ی دشتیاری - چابهار

Document Type : Original Research

Authors

1 Department of Geology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

Abstract

در این تحقیق روی 14 نمونهی برداشت شده از مناطق فرسایشیافته و فرسایشنیافته، و از مناطق با و بدون پوشش گیاهی، آزمایشات فیزیکی و شیمیایی از قبیل، ای سی (EC)، او ام (OM)، سار (SAR)،ای اس پی (ESP)، پ هاش (pH)، اس پی (SP) و تی ان وی (TNV) انجام شدند. براساس نتایج برّرسی های صحرایی و آزمایشگاهی، خاک اکثر نقاط منطقه ی مورد مطالعه، لوم سیلتی میباشد. روند تغییرات اس پی (SP) بین 3/60-2/32، پ هاش (pH) بین 92/7-2/7، تی ان وی (TNV) بین 4/11-5/14 بهدست آمد. نتایج آزمایشات مربوطه نشان داد، که ای سی (EC) خاک در مناطق زیاد فرسایش یافته، 5/62 و در مناطق کم فرسایش یافته 69/0 و مقدار سار (SAR) و مقدار ای اس پی (ESP) مشابه آزمایش ای سی (EC) میباشند. میزان کاتیون موجود در خاک جدارهی گالی 1196 ، نسبت به کف گالی و سطح زمین 338 ، بیشتر است. متوسط میزان کاتیون در منطقه ی فرسایش نیافته با پوشش گیاهی 8/23، نسبت به منطقه ی فرسایش یافته و فرسایش نیافته بدون پوشش گیاهی 4/215، کمتر است. میزان او ام (OM) خاک بین 59/0-17/0 به دست آمد.

Keywords