برّرسی رخساره ها، توالی ها و میکروفاسیس محیط های رسوبگذاری سازند شمشک (شمال غرب شاهرود) منطقه ی طزره

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

Abstract

سازند شمشک با سن ژوراسیک، واحد سنگ چینهای آواری ضخیمی است که در منطقهی البرز نهشته شده است. در این مقاله رخسارهها و محیط رسوبگذاری این سازند در منطقهی البرز شرقی - طزره به ضخامت 1028 متر و با سن لیاس (ژوراسیک پائینی) مورد بررسی قرار گرفت. مطالعهی میکروسکپی 50 نمونهی برداشت شده از لیتوفاسیسهای این منطقه منجر به تشخیص 6 دسته رخسارهای و زیررخسارههای آن در دو محیط رودخانهی ماندری (محیط خشکی) تا محیط دلتا (محیط حد واسط) گردید. همچنین تغییرات عمودی میکروفاسیسها و منحنیها بیانگر وجود سکانس رسوبی با 18 چرخه پیشروی و 19 چرخه پسروی در اثر عوامل اتوسیکلی در منطقه میباشد. در نتیجه محیط رسوبگذاری سازند شمشک یک پیشروی تدریجی به سمت دریا میباشد. مطالعات وجود توالیها و تکرار لایههای ضخیم ماسه سنگ، شیل، ماسه شیلی، ماسه ذغالی، سیلت، شیل ذغالی و ذغال را نشان داد.

Keywords