رابطه ی جابجایی و طول گسل به روش مقیاس بندی توان - قانون در بخش مرکزی تاقدیس سبزپوشان

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 گروه آمار و ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران

Abstract

بهمنظور برّرسی مقدار جابجایی و طول گسل و همچنین فواصل گسلی با توجه به روش مقیا سبندی توان – قانون (Power – law scaling)، بخش مرکزی تاقدیس سبزپوشان مورد مطالعه قرار گرفت. برای دستیابی به نتایج بهتر، با توجه به متفاوت بودن وضعیت واتنش در کلّ منطقه، آن را به دو ناحیهی جدا از هم تقسیم کرده ( 1 و 2) و در هر ناحیه، نمودار گلسرخی مربوط به گس لها ترسیم گردید، سپس با توجه به جه تیافتگی گسلها، پیمایش هایی در سراسر منطقه انجام گرفت. در این تحقیق 21 پیمایش به طول 765/53 کیلومتر انجام گردید و در کلّ این مسیرها 209 گسل همراه با مشخّصات آن برداشت شد، که در این مقاله مورد بحث و برّرسی قرار می گیرد.

Keywords