پترولوژی و ژئوشیمی عناصر اصلی مجموعهی بازالتی سلطان میدان

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Abstract

مجموعهی بازالتی سلطان میدان "م.ب.س.م" دامنهای از سنگهای ولکانیک مافیک شامل بازالت، تراکی بازالت، بازالتیک تراکی آندزیت و بازالتیک آندزیت به ضخامت 1068 متر میباشد. وجود سنگهای ولکانیک فلسیک و سرشار از سیلیس با ترکیب ریولیتی بههمراه این مجموعه مافیک، ولکانیسم دو منشائی را محتمل میسازد. علاوه بر این وجود زینولایتهای آلکالی فلدسپات گرانیت در افق آگلومرایی این مجموعه دلالت بر نقش آلایش پوستهی قاره ای فلسیک در ماگمای اولیه"م.ب.س.م" است. این آلایش در نمونههای سرشار از اکسید پتاسیم (K2O) با آلکالینیته ی بالا مشهود است. ماگماتیسم "م.ب.س.م" ویژگی سریهای ترنزیشنال را ارائه میکند. بهطوریکه نمونههای آن در حول وحوش خط جدا کنندهی سری آلکالن از ساب آلکالن ولی با گرایش بیشتر به سری آلکالن قرار میگیرند.

Keywords