تخمین گونه های سنگی، رخساره های سنگی و تراوایی در یکی از میادین گازی فارس ساحلی با استفاده از مدل سازی فازی

Document Type : Original Research

Authors

1 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

2 واحد زمین شناسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت

3 واحد پتروفیزیک پژوهشگاه صنعت نفت

Abstract

تراویی، رخسارههای سنگی و گونههای سنگی از جمله پارامترهای مهم مخزنی هستند. در این تحقیق پارامترهای مهم مخزنی بهطور غیرمستقیم از روی لاگهای الکتریکی توسط روش منطق فازی و امکان فازی تخمین زده و نتایج بهدست آمده با نتایج مغزه مقایسه شدند. بدین منظور از دادههای لاگ و مغزهی دو چاه گازی فارس ساحلی استفاده شد. در انتها تطابق خوبی بین داده های مغزه و نتایج بهدست آمده از روش منطق فازی مشاهده شد.

Keywords