برّرسی فعالیت گسل گوک بر اساس شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره

Document Type : Original Research

Authors

1 Department of Geology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

4 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

Abstract

برّرسی دادههای رقومی ماهوارهای در محدودهی عملکرد گسل گوک در استان کرمان حاکی از عملکرد تکتونیک جنبا در این منطقه است. وجود درهها مؤید آن است که عملکرد گسل گوک بر مورفولوژی آنها مؤثّر بوده است. دادههای لرزهای موجود و نیز زلزلههای سترگ اخیر فعالیت گسل گوک را محرز مینماید. با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست و نقشههای توپوگرافی رقومی منطقه، در محیط نرم افزار آرک مپ شاخص مورفومتریکی وی اف (Vf) مورد برّرسی قرار گرفت. در موقعیتهای مشخّصی از درههای منتهی به گسل، ضمن کنترل زمینی ایستگاههای اندازه گیری، شاخص وی اف محاسبه شد. نتایج حاصل، نشاندهندهی این است که گسل گوک از لحاظ شاخص مورفومتریک ویاف، در زمرهی گسلهای فعال طبقه بندی میگردد و در مناطق شمالی عملکرد فعالتری نسبت به قسمتهای جنوبیتر دارد.

Keywords