مطالعه ی سنگ شناسی پوش سنگ مخزن آسماری با استفاده از روش های چاه پیمایی (GR) و پتروگرافی، میدان نفتی کوپال

Document Type : Original Research

Authors

گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

Abstract

میدان نفتی کوپال در 50 کیلومتری شمال شرق اهواز قرار گرفته و از روند زاگرس تبعیت می کند. بخش 1 سازند گچساران بهعنوان پوش سنگ مخزن آسماری، از 6 طبقه راهنمای A، B، C، D، E و F (از بالا به پایین) تشکیل یافته است. برای ارزیابی پتروفیزیکی پوش سنگ از نمودار چاه پیمایی گاما (GR) و مطالعات سنگشناسی میکروسکوپی و رسم ستون چینهشناسی با کمک نرمافزار لاگپلات 2003 (Log Plot 2003)، و نیز میکروسکوپ الکترونی (SEM) استفاده گردید. نتایج این مطالعات نشان داد که طبقات راهنما از ویژگی های سنگشناسی متفاوتی تشکیل یافته است، A (انیدریت)، B (شیل بیتومینه)، C، D، E و F (آهک). در برخی از چاهها مقداری رس به این افقها اضافه شده و باعث میشود که درجهی ای پی آی (API) آنها در نمودار گاما افزایش یابد. مطالعات پتروگرافی نمونه های انیدریت نشان داد که فرآیندهای دیاژنتیکی انیدریتیزاسیون، سیمانی شدن، تراکم، تبلور مجدد و جانشینی در پوشسنگ غالب میباشد. لیتولوژی عمدهی پوشسنگ، انیدریت است و لذا میتوان آنرا در زمرهی پوشسنگهای انیدریتی طبقهبندی نمود. از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق میدان، ضخامت پوشسنگ بهصورت محسوس کاهش حاصل میکند.

Keywords