تخمین خطی معادل رفتار خاک در حوزه فرکانس در جنوب شهر یزد

Document Type : Original Research

Author

گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

Abstract

تحلیل حرکت زمین در جنوب شهر یزد با استفاده از دادههای ژئوتکنیکی، پروفیل های لرزهای درون گمانهای، توان جنبش نیرومند زمین و انتخاب شتابنگاشتهای مناسب در حوزه فرکانس انجام و برای رسیدن به تخمین غیرخطّی پاسخ غیرالاستیک خاک و ارائهی تخمین خطّی معادل، از یک حلقه ی تکرار استفاده گردید. رفتار غیرخطّی استرس- استرین خاک به این معناست که مدول برشی در امتداد مسیرهای مختلف تغییر میکند. بیشینه شتاب جنبش زمین در سنگ بستر برای دورهی بازگشت 475 سال برابر با g 219/0 در تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. در محلّ گمانه نماینده برای دورهی بازگشت سال 457، فرکانس تشدید 4/3 و ضریب تشدید آبرفت 4/1 به دست آمد. بر اساس نتایج مدولهای تحلیل شده، اکثر مدلها تقریباً، ضریب تشدید را در محدودهی فرکانس 5 هرتز نشان میدهد. بر اساس میانگین ضرایب و فرکانسهای تشدید به دست آمده از تمام مدل ها، دامنه ی امواج برشی در فرکانس بین 3 تا 4 هرتز با ضریب 6/1 دچار تشدید میشوند. سرعت موج برشی میانگین تا عمق 30 متری این گمانه معادل 360 متربرثانیه است.

Keywords