توصیف هوشمند پارامترهای پتروفیزیکی مخزن آسماری، میدان نفتی اهواز

Document Type : Original Research

Authors

1 اداره زمین شناسی، شرکت ملّی حفّاری ایران، تهران، ایران

2 پژوهشگاه صنعت نفت ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 گروه مدیریت پرو ژه، دانشگاه پیام نور زاهدان، زاهدان، ایران

Abstract

تخلخل و تراوایی از مهمترین خصوصیات مخازن هیدروکربوری میباشند. در مطالعهی حاضر از روشهای محاسباتی هوشمند شبکههای عصبی، که امروزه در صنعت نفت بسیار رایج شده، برای تخمین تخلخل و تراوایی سازند آسماری استفاده شده است. بنابراین با استفاده از نرم افزار متلب، دادههای مغزه و نمودارهای چاهپیمایی، شبکهی تخلخل و تراوایی طراحی شد. شبکههای مذکور با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا و شبکهی پیشخور توسعه یافت. پس از مقایسهی نتایج حاصل از این شبکهها با تخلخل و تراوایی مغزه، پارامترهای مؤثّر در شبکه طوری تنظیم شد تا نتایج مطلوب بدست آید . ضریب همبستگی بین تخلخل و تراوایی اندازهگیری شده از مغزه با تخلخل و تراوایی تخمینزده شده از شبکهی عصبی به ترتیب 92/0 و 82/0 بدست آمد. این نتایج نشان میدهند که تخلخل و تراوایی محاسبه شده با مدل هوشمند شبکهی عصبی در حد قابل قبولی است. بنابراین نتایج این شبکهها به چاه شماره 3 که فاقد اطّلاعات مغزه بود تعمیم داده شد.

Keywords