لرزه زمین ساخت منطقه معدنی سنگ آهن گل گهر سیرجان

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

Abstract

منطقهی معدنی گل گهر از لحاظ لرزهخیزی فعال بهنظر میرسد، چرا که این معدن در محلّ تلاقی دو گسل نسبتاً بزرگ و فعال قرار گرفته است. همچنین گسل اصلی زاگرس، راندگیهای متعدد پهنهی زاگرس مرتفع و گسلهای نایین  بافت و دهشیر در شعاع 100 کیلومتری این معدن قرار گرفته اند و احتمال بروز زمین لرزههای بزرگ زیاد میباشد.

Keywords