محاسبه میزان انتقال بار کل رسوب رودخانه قره آغاج در مقطع کوار با استفاده از روش های هیدرولیک رسوب

Document Type : Original Research

Authors

1 Department of Geology, Faculty of Science, Payam-e-Noor University of Shiraz, Shiraz, Iran

2 شرکت مهندسین مشاور آسماری

Abstract

حوضهی آبریز رودخانهی قره آغاج از سرچشمه تا مقطع کوار دارای وسعتی در حدود 1600 کیلومتر مربع بوده و در این فاصله از جنوب باختری تا جنوب خاوری شیراز جریان دارد . در این تحقیق بار کل رسوب رودخانه ی قره آغاج تا مقطع یادشده با استفاده از خصوصیات هیدرولیکی و رسوب شناسی محاسبه شده است . این خصوصیات شامل عمق جریان، شیب کانال رودخانه، عرض رودخانه، سرعت جریان آب، آبدهی، زاویه ی قرار ذرات رسوبی و اندازه ی مشخّصه ی ذرات (d10، d30، d60و d90) هستند . به علاوه، با اندازه گیری دمای آب رودخانه، لزجت کینماتیکی آب به واسطه ی تأثیر آن در حرکت مواد رسوبی مشخّص شده است . نرخ بار معلّ ق رودخانه با استفاده از روش پیشنهادی یانگ ( 765040 تن در سال) برآورد شده است . این تحقیق نشان می دهد که میزان بار بستر براساس روش میر-پیتر و مولر حدود 21 درصد بار معلّق رودخانه را تشکیل می دهد.

Keywords