برآورد میزان تولید رسوب رودخانه جاجرود در بالا دست سد لتیان با استفاده از رگرسیون چند متغیره

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

2 گروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Abstract

در این تحقیق با هدف برآورد میزان رسوب دهی رودخانهی جاجرود در بالادست سد لتیان، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . بدین منظور ضمن شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی مؤثّر در تولید سیلاب، با ورود این فاکتورها به مدل رگرسیون ی، معادله ی دبی سیلاب و سپس معادله های دبی- رسوب برای هر زیرحوضه بهدست آمد. با برّرسی این معادلات و قرار دادن پارامترهای مورد نظر در آنها حداکثر دبی های سیلابی برای زیرحوضه ها محاسبه و با کمک این معادلات راه حلهای مناسبی برای پیشبینی دبی سیلابی و بار رسوبی حمل شده ارائه گردید. همچنین برای دوره های درازمدت زیرحوضه ها (امامه، کند و افجه) حداکثر دبی بار رسوبی حمل شده بهدست آمد. نتایج بهدست آمده نشان داد که زیرحوضهی آهار به دلیل داشتن طولانی ترین زمان تمرکز، کشیدگی زیاد، شیب ملایم وتراکم پایین کمترین توان تولید رسوب را داشته و نسبت به سایر زیر حوضهها نیاز کمتری به عملیات حفاظت خاک را دارد. همچنین بیشترین توان تولید رسوب مربوط به زیرحوضهی امامه میباشد که مقدار رسوب تولید شدهی آن به 7853 تن در روز میرسد. از جمله عوامل مؤثّر بر این امر، شیب و طول حوضه، زمان تمرکز پائین و تراکم بالای آن میباشد.

Keywords