ناپایداری دامنه های رودخانه رجدون تحت تاثیر بارگذاری لرزه ای (شمال گناوه)

Document Type : Original Research

Authors

1 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 Department of Geology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

Abstract

دامنههای حاشیهی رودخانهی رجدون در شمال شهرستان گناوه از لحاظ لغزش، پتانسیل بالایی دارد. رویداد زمین لرزه های نیرومند ، این پتانسیل ناپایداری را به شدت افزایش میدهد. نهشتههای پایین دست رودخانه که بیشتر از سیلتستون تشکیل شدهاند، توانایی تولید لغزشهای دایرهای و رسوبات بالا دست رودخانه که از مادستون ساخته شدهاند، پتانسیل لغزشهای صفحهای-ستونی دارند. در چنین شرایطی رویداد زمین لرزهای با شتاب افقی بیش از g 14/0 در محدودهی رودخانهی رجدون، دامنههای با شیب بیش از 20 درجه را ناپایدار میکند. چنین لغزشهایی سبب مسدود شدن مسیر جریان آب و در نتیجه تشکیل سدهای طبیعی در مسیر رودخانه میگردد. پی آمد این رویداد و شکسته شدن سدها، سبب تولید سیلابهای عظیم و در نتیجه تخریب بخشهایی از شهرستان گناوه را به همراه خواهد داشت.

Keywords