Volume & Issue: Volume 7, Issue 2, May 2011, Pages 95-186 
2. استفاده از روش های زمین آماری در تخمین و درون یابی تخلخل و تراوایی مخازن نفتی

Pages 107-120

حسین ذکریاپور رودپشتی; محمد موسوی روحبخش; علی امیری; محمد سعید حسین زاد


3. ارزیابی بلوغ و تاریخچه ی حرارتی رسوبات حاوی مواد آلی گروه شمشک البرز شمالی، بر اساس حرارت سنجی سیالات درگیر

Pages 121-130

هاشم شالی کار*; مهناز رضائیان; علی امیری; فریبا پادیار; زیبا زمانی; عباس بحرودی


8. بررسی شاخص های ریخت زمین ساختی بر روی رودخانه ماسرم و تاقدیس پهن

Pages 177-186

کورس یزدجردی; قدرت الله فرهودی; شهرام کارگر; مرضیه ممتحن