Author = غلامرضا لشکری پور
Number of Articles: 4
1. بررسی خصوصیات حوزه رسوبی دشت کرمان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی

Volume 10, Issue 3, Summer and Autumn 2014, Pages 169-180

ایمان آقاملایی; غلامرضا لشکری پور; محمد غفوری; محمدرضا امینی زاده


2. مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS

Volume 8, Issue 2, Winter and Spring 2012, Pages 109-121

مریم فتاحی بندپی; محمد غفوری; غلامرضا لشکری پور; ناصر حافظی مقدس


3. ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی

Volume 7, Issue 1, Winter and Spring 2011, Pages 29-40

حامد رضایی; غلامرضا لشکری پور; Jafar Rahnamarad; رشید پیرانداخ


4. بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای (شن و ماسه) در محورهای اصلی برداشت شهر مشهد

Volume 7, Issue 1, Winter and Spring 2011, Pages 53-62

نرجس قهرمانی; محمد غفوری; غلامرضا لشکری پور; غلامرضا غلامی