Author = سید هاشم طباطبایی رئیسی
Number of Articles: 2
1. بررسی نقطه شکست سنگ مخزنی سازند سروک در یکی از چاه های واقع در میدان نفتی جفیر

Volume 9, Issue 3, Summer and Autumn 2013, Pages 231-240

سولماز زین العابدینی; سید هاشم طباطبایی رئیسی; لیلا فضلی; حسن باقری


2. بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ مخزنی سازند شوریجه در یکی از چاههای واقع در حوضه کپه داغ (شمال خاور ایران)

Volume 9, Issue 2, Winter and Spring 2013, Pages 87-99

حسن باقری; سید هاشم طباطبایی رئیسی; لیلا فضلی; فرامرز دولتی اردهجانی